BB FM rádio | 94.7 | 100.3 | Banská Bystrica - pravidlá súťaží

Práve hráme

Momentálne nehráme žiadnu skladbuBB FM - naše bystrické

Avatar

On Air

Martina popoludnie s BB FM | 13:00 - 17:30

BB FM rádio realizuje prostredníctvom svojich účtov na sociálnych sieťach súťaže o vecné ceny, ktoré do súťaží bezodplatne poskytujú tretie strany. Organizátorom súťaží je spoločnosť BB FM s. r. o., Na Karlove 25, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51010062, zapísaná v OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 32376/S.

Súťaže sú realizované na území Slovenskej republiky prostredníctvom jednotlivých príspevkov uverejnených na https://www.facebook.com/banskobystrickeradio a https://www.instagram.com/bbfm.radio/ po vymedzený čas, ktorý je jasne a viditeľne uvedený v rámci konkrétneho príspevku obsahujúceho súťaž.

Sociálne siete Facebook a Instagram a  ich prevádzkovatelia nemajú voči organizovaným súťažiam žiadne záväzky. Súťaže nimi nie sú žiadnym spôsobom sponzorované, schválené či organizované a nemajú na ne žiadne prepojenie.

Účastníkom súťaže sa stáva fyzická osoba spĺňajúca podmienky registrácie na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, ktorá v čase konania súťaže napíše komentár pod uverejnený súťažný príspevok na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, prípadne splní ďalšie podmienky uverejnené v čase publikovania príspevku v rámci neho, pričom tieto vždy spĺňajú pravidlá súťaží realizovaných na uvedených sociálnych sieťach.

Osoby mladšie ako 18 rokov musia mať na účasť v súťaži súhlas zákonného zástupcu. Výhercom sa môže stať iba účastník s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby a zamestnanci organizátora, ani osoby im blízke v zmysle §116 zákona č. 40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník).

Vzhľadom na skutočnosť, že súčasťou súťaže môžu byť autorské diela súťažiacich, udeľuje týmto každý účastník súhlas s úpravami a akýmkoľvek užitím diela podľa ustanovenia Autorského zákona v platnom znení, diela alebo jeho častí organizátorom pre marketingové účely spojené s touto súťažou a s ďalšou propagáciou organizátora, a to zadarmo, neobmedzene časom i miestom. Ďalej účastník zapojením sa do súťaže berie na vedomie a záväzne prehlasuje, že autorské dielo v podobe fotografie, ktorú pridá do súťaže je jeho dielom a/alebo má od autora a všetkých osôb s týmto dielom spojených súhlas s použitím v rámci tejto Súťaže aj po Súťaži a podľa pravidiel tejto súťaže.

Účastník súťaže sa zaväzuje, že použitím súťažného príspevku nebudú dotknuté akékoľvek práva tretích osôb, vrátane práv osôb zobrazených v súťažnom príspevku. Všetky nutné súhlasy súvisiace s použitím súťažného príspevku v tejto súťaži si musí účastník súťaže vysporiadať na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. Za prípadné porušenie práv tretích osôb, najmä práv autorských či osobnostných v súvislosti so súťažným príspevkom, je zodpovedný účastník súťaže. V prípade ďalšej potreby použitia takéhoto diela organizátorom, nad rámec vyššie uvedený v týchto pravidlách) účastník súťaže potvrdzuje, že v nadväznosti na vznesenú požiadavku organizátora písomne potvrdí právo použitia predmetného autorského diela organizátorom, pokiaľ s takýmto použitím bude súhlasiť. Súťažiaci však nie je povinný s použitím podľa predchádzajúcej vety súhlasiť. Za toto použitie súťažiacemu neprináleží žiadna dodatočná finančná či nefinančná odmena alebo protiplnenie.

Výherca alebo výhercovia budú vybraní určeným zástupcom organizátora alebo porotou určenou zástupcami organizátora, a to na základe splnenia stanovených pravidiel. Výherca bude o svojej výhre informovaný najneskôr do siedmich dní od termínu ukončenia súťaže uvedeného pri konkrétnom príspevku, a to komentárom pod súťažným príspevkom (komentárom), ktorý bol vybraný za výherný a v ktorom bude užívateľ označený svojim užívateľským menom.

Organizátor súťaže neuchováva žiadne osobné údaje účastníkov súťaží s výnimkou výhercov. Každý účastník preto svojou účasťou v súťaži udeľuje súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu, v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram, na ktorej sa účastník zapojil do súťaže, môžu byť použité primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii organizátora v súvislosti s konkrétnou súťažou.

Výherca dostane inštrukciu o kontaktovaní organizátora, ktorý následne výhercovi poskytne informáciu o možnosti osobného prevzatia výhry u tretej strany, ktorá poskytuje výhry do súťaže alebo sa vzájomne dohodnú na zaslaní vecnej ceny na adresu výhercu, pričom organizátor takýto údaj získaný prostredníctvom komunikácie na sociálnej sieti využije výlučne na vykonanie odovzdania výhry a následne tieto údaje ďalej neuchováva.

Účastník súťaže preto svojou účasťou v súťaži a súhlasom s týmito podmienkami udeľuje súhlas, že v prípade výhry v súťaži, bude môcť organizátor použiť osobné údaje účastníka v rozsahu meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo popisné, mesto/obec a PSČ) a e-mail za účelom doručenia výhry.

Každý účastník má právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

V prípade, že sa nepodarí s výhercom skontaktovať do 14 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový výherca. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôže vyhrať súťažiaci, ktorý nesplnil, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny. Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novovyžrebovaný náhradník.

Účastník súťaže súhlasí, že organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže organizátor vhodným spôsobom zverejní. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.

Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné. Na výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci súťaže sa môžu s týmito pravidlami oboznámiť na stránke pravidiel súťaží.

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito pravidlami.

BB FM 94.7 | 100.3 MHz

Moderné komerčné lokálne rádio zamerané spravodajským a publicistickým obsahom na mesto Banská Bystrica a blízke okolie. Ten dopĺňa hitová hudba od 80-tych rokov až po súčasnosť a vo vysielaní nechýba ani tvorba hudobníkov z regiónu a viaceré špecializované relácie.

Kontakt

Na Karlove 25
Banská Bystrica, 97401
Slovensko
0850 947 947
www.bbfm.sk

po celý deň s vami

  • Lokálne správy, dopravný servis, počasie, a informácie z Banskej Bystrice. K tomu skvelá hudba, ktorá vás naladí.